Nazi-kunst in het Gemeentehuis? De zaak Jan van Anrooy

Door Reinjan Mulder

Piet Mulder, Gezicht op Geldermalsen, 1988. Privécollectie.

Piet Mulder, Gezicht op Geldermalsen, olieverf op doek, 1988. In 2013 aan de Gemeente Geldermalsen geschonken, maar na het bekend worden van Van Anrooy’s naziverleden weer aan de familie geretourneerd. In 2019 geveild ten bate van de Stichtng Kunst en Cultuur West Betuwe.

UPDATE  januari 2020 – Dit wordt een moeilijk verhaal, maar het moet een keer verteld worden. Sommige mensen zijn gevormd door hun katholieke jeugd, andere zijn zo gereformeerd opgevoed dat ze die levensinstelling nooit meer helemaal kwijt raken: zo ben ik opgegroeid met verhalen over ‘het verzet’. Mijn vader stamt uit een familie van overtuigde sociaal-democraten die in de oorlog niet voorop liepen bij het plegen van heldendaden, maar de vader van mijn moeder, Carl Hulscher (1900-1991), was in de oorlog actief in de (illegale) CPN. Mijn moeder heeft dat om de een of andere reden altijd ontkend, maar zelf had hij het tot aan zijn dood over ‘de illegaliteit’ en dan ging het zeker niet om de christelijke of koningsgezinde varianten daarvan, de Trouw-groep of Je Maintiendrai, maar om de communistische. Mijn opa kende veel te veel mensen uit hun organisatie om daarin een buitenstaander te zijn geweest. Daan Goulooze, de centrale figuur binnen het Nederlandse Comintern-netwerk, was tot zijn dood goed met hem bevriend, vlak voor hij stierf heb ik ‘Daan’ nog een keer ontmoet en zijn we met hem in Mariënwaerdt gaan wandelen. De gefusilleerde communistenleider Jan Postma had mijn opa goed gekend merkte ik. Mijn grootouders waren in de jaren dertig bevriend met Jan en Annie Romein, en nooit zal ik vergeten hoe mijn vader op het eind van zijn leven vertelde hoe hij in 1944 bij mijn Opa Carl, zijn schoonvader, thuis werd voorgesteld aan de communistische voorman A.J. Koejemans, die bezig was het bovengronds gaan van het illegale dagblad De Waarheid na de oorlog voor te bereiden. Zoiets was natuurlijk niet zonder risico in 1944 en dat zou vast niet zijn gebeurd als mijn opa alleen maar een kennis of een sympathisant was geweest.

Voorjaar 1945, het verzet plakt in de Lekstraat bulletins van De Waarheid aan. Foto van Carl Hulscher uit ‘De tweede wereldoorlog in honderd foto’s’, Zwolle, 2020.

Daar komt bij dat mijn oma, Suus Hulscher-Canté, tot aan haar pensioen in 1960 bij de Stichting ’40-’45 werkte, waar ze met grote inzet wezen en weduwen van gefusilleerde verzetsstrijders bijstond. Een avondje televisie kijken bij mijn grootouders stond in de jaren zeventig en tachtig dan ook vaak garant voor boosheid en opwinding over de ‘schoften’ van toen, die weer over het scherm paradeerden ‘alsof er niets aan de hand was’.
Pas bij mijn opa’s crematie werden mijn vermoedens bevestigd. Dunya Breur, de dochter van de gefusilleerde verzetsman Krijn Breur en zijn vrouw Aadje, kwam toen onaangekondigd naar voren om mijn opa vanwege zijn lidmaatschap van de illegale CPN als een ‘erg moedig’ mens te prijzen.
Om mij heen viel een stilte. Wie was deze vrouw? Later maakten we kennis. Ja, dit was dus Dunya, Krijn en Aadje Breur’s dochter over wie ik zo vaak had gehoord en gelezen.
Door deze achtergrond en de emoties die daarbij vaak kwamen kijken, ben ik zelf van de weeromstuit altijd een beetje allergisch geweest voor een term als ‘moed’, en zeker voor het begrippenpaar ‘goed’ en ‘fout’. Ik heb de oorlog niet meegemaakt en die van mijn ouders hoef ik niet over te doen.
Maar soms ontkom je daar niet aan. Op 28 augustus 2013 was ik met mijn zusje Els op bezoek in het gemeentehuis in mijn geboorteplaats Geldermalsen. Mijn moeder was overleden en wij stonden voor de taak de omvangrijke kunstcollectie die zij beheerde onder dak te brengen. Mij leek het wel mooi om een paar schilderijen die mijn vader in en rond Geldermalsen had gemaakt aan de gemeente te schenken waar hij meer dan vijftig jaar met veel genoegen had gewoond. Niet zo lang voor mijn moeders dood had hij – postuum – nog een tentoonstelling gehad in de hal van het Gemeentehuis en we vonden het wel passend om nog één keer iets terug te doen. Ook het Gelders Landschap, het Letterkundig Museum, het Regionaal Archief Rivierenland en het Flipje- en Streekmuseum in Tiel hadden na zijn dood werk van hem gekregen. In het Gemeentehuis spraken we daarover met de PvdA-wethouder van Cultuur Wim Hompe, en hij vond ons aanbod, zei hij, een sympathiek en mooi gebaar. Hij ging er werk van maken.
Bij het weggaan vroeg ik Wim Hompe of het schilderij dat ik bij hem aan de muur had zien hangen en dat mij nogal fascineerde, soms van Jan van Anrooy was. De pasteuze, Soutine-achtige penseelstreek kwam me bekend voor.
Hij had geen idee, zei de wethouder van Cultuur van Geldermalsen – we zijn hier niet in Amsterdam, we zijn hier in de Betuwe. Maar toen hij het doek van de muur haalde, bleek ik gelijk te hebben: het aardse boerentafereel was gemaakt door Jan van Anrooy.

Reijer Murman, Klaprozenveld. Ca. 1955. Particuliere collectie.

Ik schrok. De Betuwse schilder Jan van Anrooy (1901-1988) was, zolang ik me heugen kan, iemand die bij ons thuis werd aangeduid als ‘goed fout’. Tijdens mijn jonge jaren in Geldermalsen kenden wij drie landschapschilders van naam in de (Neder-)Betuwe: mijn vader Piet Mulder (1919-2001), de iets oudere, uit een kunstenaarsfamilie stammende Reijer Murman (‘Oom Reijer’ voor ons, 1908-1981) en deze Jan van Anrooy. Van deze drie was Van Anrooy echter de enige die ik nooit heb ontmoet. Dat is ook niet zo gek. Na de oorlog, wist ik, was hij naar Zuid-Afrika uitgeweken, en toen hij jaren later terug kwam, woonde ik al lang en breed in Amsterdam.
Van die drie Betuwse schilders, die wel eens – half ironisch, mag ik hopen – ‘de grote drie’ werden genoemd, had alleen mijn vader zich tijdens de oorlog – naar huidige maatstaven – redelijk gedragen, voor zover ik weet. Hij zat niet in het verzet, maar gaf in september 1944 wel gehoor aan de stakingsoproep voor spoorwegpersoneel van de uitgeweken Nederlandse regering in Londen. Hij dook onder, bij zijn familie in Amsterdam, en werd elke week netjes door het verzet van geld en voedselbonnen voorzien. Hij was een kind van de Van Halls. Reijer Murman, hoorden we thuis, was ook de kwaadste niet geweest, al kwam hij uit een fanatieke NSB-familie. Maar Jan van Anrooy, ja, die was door en door ‘fout’ geweest. Jan van Anrooy was geen meeloper, zoals veel anderen tijdens de Bezetting, geen wegkijker, en ook geen gewone collaborateur, niet zomaar een van de vele NSB’ers, nee, Jan van Anrooy liep, waar het om deutschfreundlichkeit ging, vooraan in de grote mars. Hij was een van de mensen geweest, die de nieuwe, nationaal-socialistische cultuurpolitiek van de nazi’s in Nederland met wilde theorieën en nazi-propaganda hielp vormgeven.
‘Goed fout’ dus, in de woorden van mijn vader.

Wansmaak en gezonde kunst, tentoonstelling in het Kunsthuis in 1943

Wansmaak en gezonde kunst, tentoonstelling in Jan van Anrooy’s Kunsthuis, 1943

De verhalen die over hem rond gingen, klopten ook allemaal, bleek later. Toen in 1978 Hans Mulder’s (geen familie) proefschrift Kunst in crisis en bezetting uitkwam, ik werkte toen op het criminologisch instituut Bonger in Amsterdam, werd Jan van Anrooy daarin niet alleen beschreven als de vertegenwoordiger van de NSB in de – gelijkgeschakelde – bovengrondse kunstwereld tijdens de Bezetting, maar ook als de leider van het door Seyss Inquart opgezette Nederlandse Kunsthuis aan het Amsterdamse Rokin, en als een van de topfunctionarissen van het in 1942 opgezette ‘beeldende kunst-gilde’ van de Kultuurkamer, naast de al even zwaar besmette realistische schilder Ed Gerdes.
Dat Kunsthuis en het Schildersgilde waren nog wel wat verwerpelijker dan de soms nogal naïeve NSB. Hun doel was niet alleen om een ‘nationale’ Nederlandse cultuur te bevorderen, maar ook om de – volgens de nazi’s – goede en slechte (‘ongezonde’, ‘ontaarde’,’kitsch’) kunst van elkaar te scheiden, om die ‘goede kunst’ daarna ruim te kunnen subsidiëren.
In mijn boekenkast staat nog altijd de – stukgelezen – handelseditie van dr. Hans Mulder’s proefschrift, waarin mijn vader een uitnodiging heeft opgeborgen voor een postume verkooptentoonstelling van Jan van Anrooy in – jawel – Geldermalsen. Met zwarte vulpen heeft hij daarop in 1998, tien jaar na Van Anrooy’s dood, wat belastende data geschreven die in het boek te vinden zijn:

NSB’er Jan van Anrooy – 162
Van Anrooy hield lezing voor kunstgildes – 165
Ned. Kunsthuis – J. van Anrooy was waarnemend leider van

De uitnodiging voor de tentoonstelling was aan mijn vader verzonden namens de weduwe van de schilder, Lily van Anrooy-van Eck, zie ik nu, en de opening zou worden verricht door, schrik niet, de Geldermalsense burgemeester Mr. S.W. van Schayck.
Niet te geloven! Waarom werkt zowel jaar na de oorlog een Geldermalsense burgervader hieraan mee?
Zou hij helemaal van niets hebben geweten? De ‘gezonde’ kunst waar Van Anrooy en zijn Nederlandse Kunsthuis in de bezettingstijd voor stonden, was toch zeker niet mis. Die moest gemaakt zijn door ‘ariërs’, dat wil zeggen dat joden, aziaten, halfbloeden of andere donker gekleurde mensen er niet aan te pas kwamen. En in Van Anrooy’s visie mocht die gezonde kunst ook niet al te modernistisch of te abstract zijn. De kunst die zijn Kultuurkamer propageerde, was kunst die terugging op nationale, traditionele motieven zoals het authentieke, Nederlandse boerenland, of anders kunst die fraaie, klassieke lichamen toonde.
Vooral met dat boerenland wist kameraad Jan van Anrooy tijdens de Bezetting wel raad. In de krant van het nationaalsocialistische Nationaal Front legde hij in een paginagroot artikel uit dat de kunst die voortaan in Nederland gemaakt moest worden vooral niet ‘ontaard’ (entartet) mocht zijn, maar, integendeel, de ‘aard’ van het Nederlandse volk tot uitdrukking moest brengen.
Het ging Jan van Anrooy’s Kultuurkamer en zijn Kunsthuis dus niet alleen om een nationalistische instelling bij de makers, maar vooral om hun ‘verbondenheid met land en volk’, om hun Germaans historisch besef, om het ‘uitbannen van ontaarde, ongezonde, onnatuurlijke creativiteit’, en bovenal om ‘een positief-Germaanse houding.’
Boeren op het land zoals Jan van Anrooy die jaren lang schilderde of een lieflijk Hollands molentje pasten perfect in deze politieke lijn, maar een dikke, grijnzende satyr, zoals een modernist als Picasso die maakte (zie de poster voor ‘Wansmaak en gezonde kunst’ in Van Anrooy’s Kunsthuis), dat kon voortaan niet meer.

Het leven en werken van Jan van Anrooy vormen een interessant hoofdstuk uit de geschiedenis van de politiek geïnspireerde kunst tijdens de Bezetting en je zou willen dat je met Van Anrooy’s criteria in de hand zou kunnen vaststellen wat in de ogen van de Bezetter nou precies ‘nazi-kunst’ is en wat niet.
Maar zo eenvoudig is dat nog niet. Want wie de knuscene uit die tijd wat beter bekijkt ziet dat er in de bezettingstijd ook overtuigde niet-nazi’s waren die aan de criteria van Van Anrooy voldeden, terwijl het Departement voor Volksvoorlichting en Kultuur (DVK) in Den Haag waaraan hij verbonden was, soms ook kunstenaars ondersteunde die nog niet voor 100% aan zijn strenge criteria voldeden – en die voor zover wij weten ook geen overtuigde nazi’s waren. Soms konden er kunstenaars bij de Kultuurkamer ingeschreven worden als ze alleen maar ‘arisch’ waren en enige naam hadden. De nazi’s waren – opportunistisch als ze waren – behalve op ‘gezonde kunst’ ook uit op aanzien, op erkenning, op een ‘draagvlak’ in het ‘veld’ zoals dat nu zou worden genoemd. Daarvoor was het van belang dat er – zolang het geen joden, zwarten of aziaten waren – ook wat bekende kunstenaars bij de Kultuurkamer zaten, en niet alleen maar gefrustreerde kneuzen die uit rancune over hun miskenning voor de oorlog lid van de NSB geworden waren.
Zoveel overtuigde nazi-adepten waren er onder de interessantere kunstenaars niet.
Het gevolg van deze over elkaar schuivende definities is dat je niet altijd aan kunst kunt zien of het ‘nazi-kunst’ is of niet. Een de nazi’s welgevallige voorstelling alleen maakt iets nog geen nazi-kunst, zoals het ook geen noodzakelijke voorwaarde (conditio sine qua non) is: om nazi-kunst te maken hoefde je geen NSB’er of SS’er te zijn, of zelfs maar een sympathisant van deze clubs.
Een interessante vraag in dit verband is bijvoorbeeld of iets nazi-kunst kan zijn als we de mentaliteit van de maker niet kennen. Kun je uiteindelijk altijd aan de kunst zelf al zien of de maker ‘fout’ is (geweest)?
En: is die kunst zelf daarmee dan ook meteen al fout?
Niet altijd, zou ik zeggen.
En wat, als een overtuigde NSB’er en een lid van de Kultuurkamer na de oorlog in zijn oude stijl door blijft schilderen, zoals Jan van Anrooy dat deed, zonder zich nog expliciet over zijn gedachtengoed te uiten? Houdt hij dan op nazi-kunstenaar te zijn?
Omdat Van Anrooy na de oorlog naar Zuid Afrika vertrok, waar hij exposeerde en ook werk verkocht, weten we – vooralsnog – niet wat hij daar al die tijd precies deed en dacht.

Hans Mulder kwam aan dit soort vragen in zijn proefschrift niet toe, en dat is hem – terecht – ook meteen verweten. Daarmee is de vraag wat nu precies nazikunst is, nog altijd niet beantwoord. Maar juist daardoor duikt hij wel steeds weer op, die vraag. Dat bleek wel toen we uit het Gemeentehuis in Geldermalsen terugkwamen. De Gemeente zat met de handen in het haar.

Ongezonde kunst? Else Berg, Gezicht op het Sarphati Park, 1942. Tijdens de Duitse bezetting mocht de joodse Berg niet meer exposeren. Zij stierf kort na het voltooien van dit schilderij in een concentratiekamp.

Ongezonde kunst? Else Berg, Gezicht op het Sarphati Park, 1942. Tijdens de Duitse bezetting mocht de joodse Berg (1877-1942) in Nederland al snel niet meer exposeren. Zij werd kort na het voltooien van dit schilderij opgepakt en in Auschwitz vermoord.

Wat boven alle twijfel verheven is, is dat Jan van Anrooy in de oorlog een overtuigde aanhanger van het nationaal-socialistisch gedachtegoed was. In 1942 werd je niet zomaar leider van het Nederlandsche Kunsthuis. De Duitsers keken wel uit.
Ook om andere redenen hoeven we ons over het gedachtegoed van Jan van Anrooy in de oorlog weinig illusies te maken. Hij vertegenwoordigde (vgl. Hans Mulder) al in 1940 de NSB in de kunstwereld, hij had gestudeerd aan de Kunstacademie in Wenen waardoor hij de taal van de Oostenrijkse Rijkscommissaris voor Nederland Seyss-Inquart sprak – misschien kenden ze elkaar nog uit die tijd. En in de zomer van 1940, twee maanden na de Duitse inval, zo weten we van het NIOD, publiceerde hij bij Musserts Nederlandse Nationaal-Socialistische Uitgeverij (Nenasu), waar later ter dood veroordeelde hetzers als Max Blokzijl publiceerden, al een pamflet waarin hij betoogde dat het Nederlandse leger dat de Duitsers in de meidagen had proberen tegen te houden, vol communisten en statelozen had gezeten.
Van Anrooy maakte daarmee tijdens de Bezetting met terugwerkende kracht de Nederlandse divisies bij de Grebbeberg waarin hij had meegevochten verdacht.
Toen hij daarna door dit soort publicaties en door krantenartikelen carrière had gemaakt binnen de nazi-organisaties, bleef hij hun gedachtegoed nog lang met veel vuur uitdragen, bijvoorbeeld in de beruchte NSB-krant Volk en Vaderland. Ook daarna bleef Van Anrooy, voor zover bekend, altijd loyaal de ideeën van zijn – na de oorlog tot 12 jaar vrijheidsstraf veroordeelde – DVK-chef dr. Tobie Goedewaaagen steunen. Van spijt of schaamte over zijn instelling en zijn voor niet-ariërs gevaarlijke activiteiten is tot op heden niets bekend.

Pas toen er vijftig jaar na de oorlog een tentoonstelling in het Betuwse Culemborg werd georganiseerd van de ‘grote drie’ landschapschilders uit de Betuwe, Piet Mulder, Reijer Murman en Jan van Anrooy, werd er voor zover uit weet eindelijk wat meer geschreven over de kwalijke rol die Van Anrooy in de bezettingstijd had gespeeld. In de catalogustekst, van de hand van de Vianense museumconservator drs. Susanne Weide, werd toen voor het eerst expliciet zijn positie als ‘foute’ kunstenaar gedurende de oorlog uit de doeken gedaan.
Susanne Weide, die zich op verzoek van haar uitgever wat dieper in Van Anrooys verleden had verdiept en in Vianen bij de erven Baggerman de nodige correspondentie van hem had ingezien, beschreef in haar boekje hoe Jan van Anrooy voor zijn betrokkenheid bij de nationaal-socialistische kunstpolitiek na de oorlog tot 3 jaar interneringskamp was veroordeeld, en hoe hij daarna, na een voortijdige vrijlating en ondertoezichtstelling van de regering, naar Zuid Afrika was geëmigreerd.
In Nederland wisten te veel mensen van zijn kwalijke rol, waardoor hij een persona non grata moet zijn geweest.
In 1953, lezen we bij Susanne Weide, had Jan van Anrooy nog even geprobeerd om schilderijen van de Zeeuwse watersnoodramp aan het Rijk te slijten, samen met Reijer Murman, maar die poging was niet aangeslagen. In de kunstwereld en bij het de overheid werd Jan van Anrooy met de nek aangekeken.
Misschien had hij in die jaren vijftig ook nog wel een expositieverbod in Nederland. Wie zal het zeggen. In ieder geval mocht hij krachtens een rechterlijke uitspraak nooit meer ambten of officiële functies bekleden en was hij ‘rechtens’, zoals dat heet, uit het Nederlandse kiesrecht ontzet.

In die trant werd er in 2005 dan ook in de regionale pers over Jan van Anrooy geschreven. Sindsdien wist iedereen – of kon iedereen in de Betuwe weten dat Jan van Anrooy na de oorlog een gevallen man was, voor wie in Nederland geen plaats meer was geweest.
Zelfs in Zuid Afrika, zo ontdekte Susanne Weide, was Jan van Anrooy nog maar moeilijk van zijn besmette verleden los gekomen.  Zo was hij daar aanvankelijk bevriend geraakt met de Nederlandse schrijver Jan Greshoff, die zijn werk wel kon waarderen. Maar toen Greshoff uit Nederland over Van Anrooy’s oorlogsverleden had gehoord, zo schrijft Weide, was het voor hem gedaan met de vriendschap. Hoewel hij eerst nog had beloofd om een voorwoord voor een catalogus van Van Anrooy’s eerste tentoonstelling in Zuid Afrika te schijven, trok Greshoff die toezegging ijlings weer in. Zijn kunst kon hij dan misschien wel mooi vinden, schreef Jan Greshoff aan Jan van Anrooy, in een brief die Weide in haar catalogustekst citeert, maar zijn ‘karakter’ zeker niet. Jan Greshoff wilde niets meer met Jan van Anrooy te maken hebben.

Wat te doen, daar, in augustus 2013, in het Gemeentehuis van Geldermalsen, voor dat schilderij van een man die zelfs in het Zuid Afrika van de jaren vijftig niet meer door de beugel kon?
Hier hing in het hart van de locale democratie kunst van iemand die wegens zijn ondemocratische houding onherroepelijk uit het kiesrecht was ontzet, die ervoor gevangen was gezet en en die in ieder geval een tijd lang ook geen openbare ambten of functies meer mocht bekleden.
Het voelde alsof ik op het Utrechtse stadhuis een portret van Mussert aan de muur zag hangen, zonder dat het College van B&W enig idee had wie deze Mussert was, en waar hij voor stond. Zo veel verschil in houding was er niet tussen Mussert en Van Anrooy.
Ik wilde om wat ik hierboven schreef het woord ‘fout’ graag vermijden, maar vertelde wethouder Hompe toch maar voorzichtig dat Jan van Anrooy, de man van het schilderij in zijn kamer, een niet zo zuivere rol in de oorlog had gespeeld. En als ik het me goed herinner, verwees ik ook toen al summier naar zijn betrokkenheid bij de Nederlandse Kultuurkamer.
Dat alles bleek nieuw voor de wethouder. Daarom gaf ik hem – op zijn verzoek – het Culemborgse boekje uit 2005 te leen, Drieluik aan de Linge, met daarin de profielen van ‘de grote drie’. Dan kon hij het allemaal zelf nog eens nalezen.
Daarna leidde de wethouder ons gastvrij rond door het Gemeentehuis, en moesten wij constateren dat daar  zowaar een hele verzameling Van Anrooys aan de muren hing, tot in de kamer van de PvdA-burgemeester dr. M. de Vries aan toe. Veertien schilderijen in totaal, zo bleek later.
De ‘foute’ Jan van Anrooy was tijdens mijn afwezigheid niets minder dan de hof-schilder van mijn geboortedorp geworden! Ik wist niet wat ik zag.
Toen vier weken later, op 24 september 2014, het voltallige College van B&W van Geldermalsen in onze voormalige ouderlijke woning op atelier-bezoek kwam, hebben we daarover nog even doorgepraat. Wim Hompe – die mij mijn Culemborgse boekje tot de dag van vandaag nooit heeft teruggegeven – vertelde toen dat Van Anrooy de werken uit het Gemeentehuis moet hebben afgestaan in ruil voor wat geld van de Gemeente Deil, waar hij een tijdlang woonde. Hij was, naar het schijnt, bevriend geweest met de Deilse burgemeester Hans Kolff, die dit kennelijk allemaal onderhands voor zijn in ongenade gevallen vriend in orde had gemaakt.

En daar bleef het bij – tot vandaag.
Vandaag schreef ik in een zogeheten ‘lezers-nieuws’ voor het Geldermalsens Nieuwsblad over onze schenking aan de Gemeente, en memoreerde ik in twee zinnen onze verbazing toen wij aan de muren van het Gemeentehuis overal Van Anrooys zagen hangen, tot in de kamer van de Burgemeester toe. In enkele woorden gaf ik aan waarom dat nogal schokkend was voor ons.
In haar openingstoespraak bij de tentoonstelling van mijn vader had de burgemeester nog eens hoog opgegeven van het schilderij van Van Anrooy in haar kamer, en daarbij uitdrukkelijk onze twijfels bij die naam gememoreerd, en het leek me niet meer dan eerlijk en transparant om te melden over wie het hier nu ging, en waarom mijn zusje en ik bij die naam Van Anrooy onze twijfels hadden gehad. Wat voor vlees had de Gemeente Geldermalsen met zijn hofschilder Jan van Anrooy in de kuip?
Vrijwel meteen daarop kwam bij het Nieuwsblad een boze reactie binnen van ene ‘Karel‘ – waarom discussiëren rechtse mensen altijd anoniem? – die vond dat ik mijn terloops gedane beschuldiging aan het adres van Jan van Anrooy eerst maar eens met ‘hard bewijsmateriaal’ onderbouwen moest. Van Anrooy, aldus deze ‘Karel’, zou in de oorlog juist pal hebben gestaan voor Nederland en alleen maar bij een ‘ministerie’ hebben gewerkt:

Een mooi gebaar van de familie Mulder. Dat nu na zoveel jaren alsnog behoorlijk zwaar en onnodig de aanval op de overleden Jan van Anrooij wordt ingezet is jammer. Op het toch veel omvattende internet is over diens verleden nauwelijks iets te vinden. Hij heeft in de oorlog tegen de Duitsers gevochten, is krijgsgevangene geweest en hij heeft ook op dat ministerie gewerkt. Dat wil nog niet zeggen dat hij aan de foute kant zat. Daarvoor kan ik nergens enig bewijs vinden. Ik daag de heer Mulder uit dat nog met hard bewijsmateriaal te onderbouwen.’

Nu weet u waarom ik dit stuk schrijf.
Vooruit dan maar, ‘Karel’: al is het met tegenzin, ik neem de uitdaging aan. Bij dezen, het harde bewijsmateriaal:

– Jan van Anrooy is niet alleen volgens mij maar volgens alle literatuur die er tot nu toe over hem verschenen is een ‘foute’ kunstenaar geweest. Hij was een actief lid van de NSB en publiceerde propagandischte teksten in fascistische kranten als ‘Volk en Vaderland’ en pamfletten bij de NeNaSu-uitgeverij van Anton Mussert.
– Dat ‘ministerie’ waarover u schrijft, was geen ministerie maar een geslepen ambtelijke organisatie voor racistische, anti-semitische propaganda van de nazi’s, die onder toezicht stond van de Oostenrijkse Rijkscommisaris dr. Arthur Seyss Inquart. U kunt dat – onder andere – nalezen in het proefschrift over Tobie Goedewaagen, van dr. Bendien van Berkel.
– De Jan van Anrooy die op dat Departement voor Volksvoorlichting en Kultuur werkte, heeft, voorzover bekend, later nooit afstand van zijn nazistische verleden genomen. Tegenover de Vianense gemeentesecretaris Ary Baggerman bij wie hij een tijdje in huis woonde, liet hij na de oorlog weliswaar weten dat hij zich op het DVK en in het Kunsthuis voornamelijk tegen ‘kitsch’ had gekeerd – maar u en ik weten maar al te goed wat er in de nazi-tijd onder ‘kitsch’ werd verstaan. Zoals Hans Mulder in zijn proefschrift aangaf: als er in de oorlog echt tegen kitsch gestreden moest worden, hadden ze bij de nazi’s kunnen beginnen. Kitsch was in de ogen van de nazi’s niet wat wij nu kitsch noemen, kitsch was alles wat joden, negers en modernisten aan kunst maakten.

NASCHRIFT – april 2014/oktober 2018
Wat waren ze kwaad, in het Gemeenthuis… Hun eigen hofschilder door het slijk gehaald! Vooral toen ook de Volkskrant en later De Gelderlander en De Telegraaf over de zaak gingen berichten. De paar schilderijen die wij na de dood van mijn moeder aan de Gemeente Geldermalsen hadden geschonken en die door de burgemeester in dank waren aanvaard, hoefden ze al meteen niet meer te hebben.
Had ik dan niet over dat verleden van Jan van Anrooy moeten schrijven? Had ik stil moeten houden wat ik wist?

NSB-pamflet van J.A.M. van Anrooy, Uitg. Nenasu, 1940. Collectie NIOD.

Pamflet dat Jan van Anrooy in augustus 1940 publiceerde in de pamflettenreeks van Anton Mussert. Overdruk uit een eerder verschenen NSB-tijdschrift. Collectie NIOD.

Ik was nogal verontrust over zoveel naïviteit in mijn geboortedorp.
Als een schilder met een bedenkelijke ideologie in het museum hangt, en dat gebeurt nogal eens, is daar niet zoveel mis mee, zolang het een goede of interessante schilder is, en… je zijn verleden niet krampachtig verzwijgt. Kunstenaars zijn naar hun aard wel vaker vatbaar voor iets te grote idealen.
Maar als het werk van zo’n schilder op de kamer van de burgemeester komt te hangen, ligt dat net even anders. Dan moet er op zijn minst worden nagegaan of er geen personen of bevolkingsgroepen zijn, die daaraan aanstoot nemen.
De burgemeester is van iedereen.

Door familieomstandigheden ben ik de laatste jaren een paar keer op het gemeentehuis van Geldermalsen terug geweest, en als burger die van de gemeentelijke diensten daar gebruik maakt en als geboren Betuwnaar blijk ik het toch een onprettig idee te vinden dat iemand die jaren lang van harte meewerkte aan een misdadig systeem dat zoveel voortreffelijke mensen vernietigde, daar nu, hoe knap hij ook schilderde, een symbolische rol krijgt als hofschilder van het gemeentebestuur.
De Tweede Wereldoorlog is bepalend geweest voor onze moderne visie op de democratie, en wat er toen gebeurd is, kun je niet negeren. Zeker niet in het hart van de locale democratie.
Ik zou zo’n doek als dat van Jan van Anrooy, als ik burgemeester was niet zo prominent op mijn kamer hangen.
De Duitsers laten een kundige maar nazistische beeldhouwer als Arno Breker toch ook niet een Nationaal Monument in Berlijn ontwerpen? LEES MEER

Klik hier voor een artikel over het onderzoeksrapport over Jan van Anrooy dat naar aanleiding van dit stuk voor de Gemeente Geldermalsen is opgesteld en waarin de meeste conclusies worden bevestigd – of aangescherpt.

Klink hier voor het volledige rapport voor de Gemeente van Co van Leeuwen, plus enkele krantenreacties over de zaak Van Anrooy. 

20 Reacties

 1. Marie-Claire Mazelin

  Geachte heer Mulder
  Als zoon van een schilder uit Geldermalsen, heeft u een vreemde manier gekozen om de schilderijen van uw vader in het gemeentehuis te laten ophangen: namelijk een ‘concurrent’ elimineren. Als schrijver denkt u uw verhaal op een overtuigende manier openbaar te maken, met belasterende woorden als ‘nazi’ en ‘NSB’. Als journalist meent u informatie te hebben verzameld, op het ‘verouderde’ internet en in een boek van jaloerse mensen. Heeft u niet geleerd, tijdens uw studie, om alle kanten van een verhaal te verzamelen voordat u ‘hot news’ in het openbaar brengt?
  Waar is uw objectiviteit gebleven? Wat is het doel van uw acties?
  Mijn man (stiefzoon van Jan van Anrooij) en andere familie van Van Anrooij hebben een heel ander verhaal over hem. Hij stond bekend als een vreedzame man, hij was zeker niet militaristisch. Hij is in 1960 naar Zuid-Afrika vetrokken (en niet 1951) om te gaan trouwen met zijn tweede vrouw, de moeder van mijn man. Verder zijn zij naar NL terug gekomen in 1973 en in Nederland gestorven. Dankzij Jan heeft mijn man Zuid-Afrika kunnen verlaten om niet in het leger van het beruchte regime van toen in dienst te gaan.
  Er is nog meer info waarvoor u niet de moeite heeft genomen om te zoeken. Hoe weet u zo zeker dat de info die u durft te publiceren juist is? Dankzij het ‘verouderde’ internet gaat nu een verhaal rond dat veel schade kan brengen.
  Meneer Mulder, heeft u geen ander manier gevonden om de schilderijen van uw vader in het gemeentehuis te laten hangen dan iemand zwart maken?

 2. @ Marie-Claire Mazelin – Dank voor uw reactie. Er kan in deze zaak niet genoeg informatie worden aangedragen.
  Een paar opmerkingen:
  – Jammer dat u aan mijn motieven twijfelt. Ik heb mijn stuk niet geschreven om mijn vader in het Gemeentehuis te laten zien. Dat was al besloten. Ik schreef het omdat ik vind dat Geldermalsenaren het recht hebben te weten wat er in hun Gemeentehuis hangt, en van wie, en ik publiceerde er pas over nadat de tentoonstelling van mijn vader geopend was en nadat zijn schilderijen aan de gemeente overhandigd waren. Ik wilde deze zaken gescheiden houden.
  Verder kunt u op mijn site zien dat ik al wat langer over het kunstleven in en na de Tweede Wereldoorloog schrijf. Recent nog over de in 1942 in Polen vermoorde joodse schrijver-schilder Bruno Schulz, over de in Polen verdwenen joodse musicus Mischa Hillesum (de broer van Etty Hillesum) en over de uit Dachau teruggekeerde Sloveen Zoran Music. Allemaal makers van ‘niet-arische’, ‘ongezonde’ kunst in de ogen van Jan van Anrooy’s Kultuurkamer, maar volgens mij begaafde en interessante figuren.
  – Jammer ook dat u meteen mijn competenties in twijfel meent te moeten trekken. Ik schreef mijn stuk niet (primair) als zoon van een schilder, wat ik natuurlijk óók ben, of als journalist, wat ik tot 15 jaar geleden was, maar als schrijver en blogger, met een achtergrond als strafrechtjurist en met 7 jaar juridische beleidservaring, en als (op een bijzondere vorm van denazificatie gepromoveerde) criminoloog. Ik loop daar niet mee te koop, maar nu u zo openlijk aan mijn oordeelsvermogen twijfelt, wil ik deze achtergrond wel noemen. Het verschil tussen een journalist en een schrijver is dat de eerste zoveel mogelijk kanten van een zaak kan laten zien, en een schrijver in de eerste plaats zijn eigen, al dan niet persoonlijk gekleurde kant.
  – Jan van Anrooy was bij mijn weten nooit een concurrent van mijn vader. Ze hebben nauwelijks samen geëxposeerd en ze hebben elkaar ook nooit ontmoet. In de jaren zestig, toen ik volwassen werd, zat Van Anrooy in Zuid Afrika en was hij in de Betuwe onzichtbaar. Ook daarna kwam ik zijn werk nooit tegen – tot het in 2005, lang na zijn dood (1988) en de dood van mijn vader (2001), opeens op een tentoonstelling in Culemborg opdook.
  – Van Anrooy exposeerde in 1951 in Zuid Afrika en keerde toen terug naar dit land met het plan daar, in dit uitgesproken racistische land, een nieuw leven op te gaan bouwen volgens de auteur van zijn biografische schets Susanne Weide. Dat heeft hij ook gedaan, volgens Weide in 1955 en volgens u in 1960, het jaar van Sharpeville, toen de politie het vuur opende op duizenden zwarte demonstranten. Zijn besluit om te emigreren dateert echter al van kort na zijn vrijlating. Zijn definitieve vertrek, jaren later, vond plaats toen Zuid Afrika in zijn zwartste periode belandde.
  – Ik noem internet niet ‘verouderd’ maar traag. Daarom was daarop vorige week nog vrijwel niets te vinden over Jan van Anrooy, maar waren er wel verschillende gedrukte bronnen over hem.
  – Anders dan de mysterieuze ‘Karel’ op de site van het Nieuwsblad Geldermalsen, baseerde ik mij niet op internet maar juist op gedrukte bronnen, en wel van twee wetenschappelijk geschoolde auteurs: drs. Susanne Weide en dr. Hans Mulder.
  Dat iemand als Susanne Weide, kunsthistorica en conservator van het Vianens museum en schrijfster van het Culemborgse boekje, daarbij jaloers zou zijn geweest, wil er bij mij niet in. Ik ken haar niet, maar ze heeft haar werk zo te zien goed en onbevooroordeeld gedaan, en ze heeft ook de visie van Van Anrooy (in een brief aan Ary Baggerman) royaal en ruimhartig in haar verhaal meegenomen.
  – Ik ben blij met het verzoek van de Gemeente aan het NIOD. Zij zullen zeker de verschillende kanten van het verhaal aan bod laten komen, dus binnenkort weten we hopelijk meer.

 3. Naschrift – 29 januari 2014. Inmiddels heeft de Gemeente Geldermalsen besloten de kunst van Jan van Anrooy in het Gemeentehuis te laten hangen, na een rapportage door het NIOD en overleg met de fractievoorzitters in de Gemeenteraad. Ik ben blij dat de Gemeente deze zaak meteen heeft laten onderzoeken en moet accepteren dat de raad daar kennelijk geen reden ziet de werken weg te halen. Ik ben geen Geldermalsenaar, en ben ook niet in de Gemeenteraad vertegenwoordigd, dus hoe ik dit opgelost zou hebben, doet er niet zoveel toe. Ik denk wel dat de uitslag in mijn woonplaats Amsterdam anders geweest zou zijn. Ook in een recente lezersenquete van dagblad De Gelderlander blijkt trouwens 45% van de lezers vóór verwijdering van de werken uit het Gemeentehuis. Maar het is waar, Geldermalsen is geen Amsterdam. De tijd dat we in dat dorp op 5 mei met onze hele school langs het bordes van het gemeentehuis werden geleid, om gezamenlijk onze afkeer van de bezetter en zijn handlangers ingeprent te krijgen, ligt ook al weer heel ver terug.
  Ondertussen steun ik eens temeer de verzuchting die Susanne Weide deed in haar boekje Drieluik aan de Linge, dat Jan van Anrooy eigenlijk een serieuze monografie verdient. Zijn werk is er goed genoeg voor, zijn leven en werken zijn mede door zijn betrokkenheid bij de Kultuurkamer interessant genoeg, en na de informatieve studie van Bendien van Berkel over de racistische DVK-leider Tobie Goedewaagen, staat niets een biografie van de Betuwse Goedewaagen in de weg. Want ook uit de reactie van het NIOD blijkt dat we nog altijd weinig van hem weten.
  Zie voor het standpunt van de gemeente: http://www.geldermalsen.nl/Nieuws/Actueel/berichten_januari_2014/Schilderijen_Jan_van_Anrooy_blijven_hangen

 4. Beste jongeheer Mulder,
  Er van uitgaande dat uw vader een verdienstelijk schilder was, moet mij toch van het hart dat uw streven om een gerelateerde schilder door het Betuwse slijk te moeten halen… Jammer, jammer, jammer.
  Werkende als ‘kunst’schilder in een ver vreemd land, heeft een NL ambassadeur in mijn jubileumboek geschreven dat ‘kunst verbroedert en grenzen doet vervagen’. Waar het hier om gaat, is dat we de kunstenaar niet mogen aanrekenen wat zijn achtergronden zijn. Wat telt, is zijn kunst. We rekenen het Van Gogh ook niet aan dat hij een alcoholist was, en Dali dat hij een Homofiel was.
  Wat belangrijk is en was, is de kunst, iets waar u in z’n geheel overheen walst, met een overdreven gevoel van ‘vaderlands’liefde.

 5. Natuurlijk heeft de heer Mulder gelijk, als hij suggereert dat de werken van een NSB-er als de schilder Jan van Anrooy niet thuis horen in de openbare ruimte, en al zeker niet aan de muur in een gebouw van onze overheid.
  Ik heb de oorlog meegemaakt en gezien dat de foute collaborateurs als de NSB-er Anrooy profiteerden van de omstandigheden in dit land, waar tegelijkertijd meer dan honderdduizend inwoners door het misdadig regime ter dood werden gebracht en evenveel in gevangenissen en concentratiekampen werden opgesloten!
  Anrooy was fout en ware ik in de gelegenheid, dan zou ik met grote likken zwarte verf de letters NSB op al zijn schilderijen kalken.
  Op de brandstapel ermee, en verder met alles wat aan deze foute Nederlander herinnert!

 6. Meneer Jacobs toch! We zijn de Kultuurkamer niet… De tijd dat kunstwerken op de brandstapel werden gelegd, ligt gelukkig achter ons.

 7. marianne zondag

  Ik geef de heer Jacobs volkomen gelijk.Straf uitzitten en schilderijen ophangen in het gemeentehuis? Een schilderij van een NSB-er kan nooit meer schoonheid oproepen bij al het leed wat de bevolking toen heeft geleden.

 8. Zelfs na bijna 70 jaar zijn er mensen die ondanks al hun Christelijke opvattingen bijna of niet vergevingsgezind zijn en ondanks alles hun haatgevoelens laten zegevieren. Ik vraag me af hoeveel van deze haatdragers zelf WO II hebben meegemaakt. Als zoon van een tot een knokploeg behorende en gelouwerde ondergrondse medewerker in Rotterdam Zuid onderhoud ik nog steeds vriendschappelijke kontakten met een Duitsche officier die zowel in als na de oorlog de beste vriend was die m’n sinds kort overleden vader en moeder ooit hebben gehad, ondanks de verliezen die zowel aan vaders als aan moeders kant zijn opgetekend. Dus na bijna 70 jaar, waar praten we nog over?

 9. @ We zijn de Kultuurkamer niet. De tijd dat kunstwerken op de brandstapel werden gelegd, ligt gelukkig achter ons.

  Haha, die meneer Mulder toch. U doet het zelfde als de Kultuurkamer, maar nu met de kunstenaar en zijn kunst. Jammer… en dat na bijna 70 jaar. Weet u dat je, wanneer je steeds maar weer in het verleden blijft steken, zoveel mooie toekomstbeelden verliest. Weet u waarom de lieve ‘God’ onze ogen heeft geplaatst waar ze zitten? Juist, ja, om vooruit te kijken. Als hij had gewild dat we in het verleden blijven leven, had hij onze ogen wel in het achterhoofd geplaatst.

 10. marianne zondag

  @ Mijnheer Zaanen
  De NSB kunst mag blijven hangen. Wat u schrijft slaat nergens op.
  Het heeft ook niets met vergeving te maken. Als iemand een schilderijtje van Van Anrooy thuis aan de muur wil laten hangen is dat wat anders. Maar een gemeentehuis is voor de bevolking, en ik wil gewoon niet dat mijn kinderen of kleinkinderen hierover moeten nadenken.
  Betuwe-kunst gemaakt door een NSB-er?
  Dat u vriendschap heeft met een Duitse officier dat moet u zelf weten. Daar heb ik niets op tegen, maar ik weet niet wat u bedoelt met christelijke opvattingen. De kerken hebben destijds veel veroordelingen bedekt met de mantel der liefde en ja, zelfs na 70 jaar is het gewoon absurd te noemen dat NSB kunst mag blijven hangen.
  Kunst is een innerlijke weergave van recht en eerlijkheid.
  Destijds en nu nog kunnen mensen hierdoor gegriefd worden.
  Ik begrijp dat het vooral erg is voor de portemonnaie, want deze kunst zal nu wel niet veel meer waard zijn.
  Fijne avond, mijnheer Zaanen.

 11. Inmiddels heeft de Gemeente de tekst over de foute schilderijen weer van haar website verwijderd, en heeft ze op 3 april 2014 een nieuwe verklaring afgegeven, die bevestigt dat de schilder Jan van Anrooy in de oorlog lid was van de NSB.
  Ook wordt daarin nu aangegeven waarom Jan van Anrooy na de oorlog maar een (klei)n gedeelte van zijn straf heeft uitgezeten: de dokter, de dominee en burgemeester van het dorp Deil zouden hebben gevreesd dat hij een langere gevangenisstraf niet overleven zou. Kennelijk waren zij in die naoorlogse tijden machtig genoeg om van bovenaf in het nationale strafrecht in te kunnen grijpen.
  Wellicht is dat de reden waarom de oude tekst van de Gemeente nu van de website is verdwenen. Daarin stond dat Van Anrooy na de oorlog zijn straf had gehad en nu niet dubbel gestraft hoefde te worden.
  Nu hij voortijdig is vrijgelaten, is dat een dubieus argument geworden. Jan van Anrooy heeft nooit zijn (hele) straf uitgezeten. Hem werd altijd door de plaatselijke elite de hand boven het hoofd gehouden.

 12. De hele affaire heeft inmiddels nog een merkwaardig staartje gekregen. Met de Gemeente Geldermalsen was vorig jaar afgesproken dat ze een aantal schilderijen van Piet Mulder zouden krijgen om op het Gemeentehuis op te hangen. Maar een paar maanden terug liet de Gemeentesecretaris weten, dat daarvoor geen plaats meer is. Er wordt een nieuwe indeling van de kamers gemaakt, en de werken van mijn vader passen daar niet in.
  Ondertussen heeft de gemeente wel zelf onderzoek naar het oorlogsverleden van Jan van Anrooy laten doen. Daaruit blijkt dat hij aanmerkelijk meer met de nazi’s gecollaboreerd heeft dan zijn erven het doen voorkomen. Zo zou hij in de oorlog via zijn nazi-relaties ook nog geprobeerd hebben om het huis van de in een concentratiekamp omgekomen familie van Herman te Man te bemachtigen. Op dit onderzoek hoop ik nog terug te komen.

 13. Adrie Bosschaart

  Van een oom uit Arnhem heb ik een schilderij van Jan van Anrooy geërfd.
  Buitenom deze hele discussie wil ik weten wie er interesse heeft in dit schilderij.
  Neem even contact op met mij dan kan ik verdere gegevens mailen.

  Met vriendelijk groeten

  Adrie Bosschaart

 14. Gerard van der Leeuw

  Kijk, ik ben maar een eenvoudige musicoloog (en laten we wel wezen, onder musici was in de oorlog bijna iedereen fout…), maar ik mis in de hele discussie toch wel de vraag naar de waarde van het kunstwerk ‘an sich'(ik gebruik deze Duitse term uiteraard expres. Scherp gesteld: kan een tekening van Hitler mooi zijn ‘als tekening’? Onder kunstenaars zijn natuurlijk net zo veel rotzakken en beroerlingen als onder welk ander soort mensen dan ook.
  Natuurlijk moeten de normen voor het hangen van kunst in openbare, het gezag diende ruimtes hoog liggen. Een burgemeester, een raad heeft een voorbeeldfunctie.
  Het zou van moed getuigen het verleden van Van Anrooy in het gemeentehuis duidelijk te maken voor een ieder die het bezoekt.

 15. @Gerard van der Leeuw: Natuurlijk zijn er meer grote kunstenaars geweest met bedenkelijke opvattingen. Hun werk is dan goed, maar hun karakter duidelijk niet. Denk aan iemand als Céline. Maar in openbare, het gezag dienende ruimtes gelden andere normen dan alleen esthetische. Een werk van een meeloper, een collaborateur of, desnoods, een NSB’er kan daar misschien nog wel aanvaardbaar zijn, maar niet een werk van een uitgesproken ideoloog van een fascistische of racistische beweging, zoals Tobie Goedewaagen’s Volksdepartement in de oorlog of de Kultuurkamer. En dat laatste was Jan van Anrooij, die in fascistische kranten als ‘Volk en Vaderland’ hoog van de toren blies, en geen andere kunst dat de ‘geaarde’ duldde.

 16. Henk van Steennis

  Beste Reinjan,
  Met belangstelling las ik je verhaal en de reacties van derden.
  Jij schrijf daarin o.a.: ‘In mijn jeugd waren er drie landschapsschilders in de Neder-Betuwe: mijn vader Piet Mulder (1919-2001), de iets oudere, uit een kunstenaarsfamilie stammende Reijer Murman (‘Oom Reijer’, 1908-1981) en deze Jan van Anrooy. Van deze drie was Van Anrooy de enige die ik nooit heb ontmoet. […] Van de drie Betuwse schilders, die wel eens half ironisch ‘de grote drie’ werden genoemd, had alleen mijn vader zich tijdens de oorlog – naar huidige maatstaven – enigszins behoorlijk gedragen, voor zover ik weet.’
  Wij kennen elkaar: beiden kort na WO II in Geldermalsen geboren, ik in 1946 en jij enkele jaren later, beiden naar de lagere school B in Geldermalsen en beiden naar het Stedelijk Gymnasium te Tiel. Beiden kenden wij Reyer Murman. Ook je vader, je moeder en je zusje Els herinner ik me. Ik wist dat je vader bij de NS werkte, maar lang wist ik niet dat hij schilderde. Je moeder gaf balletles.
  Ons gezin had nauwelijks contact met dat van Reyer Murman (ook ik zei ‘oom Reyer’), maar wel veel contact met dat van zijn broer Dick (ik zei ‘oom Dick’). Het gezin van Dick woonde recht tegenover ons aan de Molenweg: zij aan Molenweg 1 t/m 3 (op Klein Bottestein) en wij aan Molenweg 2 t/m 8 (op De Kokshof), allebei fruitteelt- en landbouwbedrijven.
  Mijn vader, Mr H. van Steennis, destijds secretaris van polderdistrict De Tielerwaard, was na WO II belast met het vooronderzoek naar vermeende ‘foute’ ingezetenen van Geldermalsen: hij moest selecteren welke personen (door derden) nader onderzocht dienden te worden in verband met een eventuele berechting. Dergelijke procedures vonden toen in heel Nederland plaats. Decennia later vertelde hij me dat hij dit de moeilijkste klus van z’n leven had gevonden.
  Bij dat onderzoek kan Jan van Anrooy niet in beeld zijn geweest, want die woonde niet in Geldermalsen. Wel vertelde mijn vader me dat niet Reyer, maar zijn echtgenote in de oorlog ‘fout’ was geweest, want lid van de NSB of sterk met dat gedachtegoed sympathiserend. Dit bevestigde onlangs een nicht van mij, die met haar moeder, de zuster van mijn vader, en haar zusje gedurende WO II en ook daarna op De Kokshof woonde en de familie Murman goed kende.
  Dick Murman en zijn gezinsleden moesten helemaal niks hebben van ‘geheul met de moffen’. En Reyer Murman bemoeide zich niet met politiek, de NSB, verzet en dergelijke: hij ging op in het schilderen.
  Mijn conclusie is dat van de drie door je genoemde Betuwse schilders Reyer Murman zich tijdens de oorlog niet heeft misdragen, en dus niet aan de ‘foute’ kant van Jan van Anrooy moet worden geliëerd.
  Henk van Steennis

 17. Dank voor je aanvulling, Henk. Jouw herinneringen sporen aardig met de mijne. Ook ik hoorde dat er op Reyer Murman weinig aan te merken zou zijn geweest, en dat vooral zijn familie besmet was. Jij noemt nu met name zijn vrouw – die ik, naast anderen, in dit verband ook al wel eens heb horen noemen.
  Het belangrijkste is volgens mij natuurlijk dat Jan van Anrooy, anders dan veel gewone NSB’ers, in de oorlog een leidende rol speelde in het nazificeren van de Nederlandse kunst, wilde pamfletten schreef voor de Mussert’s NSB, in Volk en Vaderland over landgebonden, arische kunst uitweidde, en na de oorlog jaren lang gevangen zat. Dat overkwam volgens mij alleen maar een selecte groep ‘foute’ Nederlanders, en van hen is hij bij mijn weten de enige die na de oorlog tot een soort hofschilder van zijn laatste woonplaats werd gepromoveerd.

 18. Vandaag zond ik de Gemeente Geldermalsen onderstaand bericht:

  In 2014, na de dood van onze moeder, hebben mijn zusje en ik een paar werken van onze vader, de schilder Piet Mulder (1919-2001) aan de Gemeente Geldermalsen aangeboden. Deze zijn ook fysiek aan burgemeester Miranda de Vries bij de opening van een tentoonsteling in Neerijnen overhandigd en door haar in dank aanvaard.
  Vervolgens liet de gemeente ons via de gemeentesecretaris weten de werken toch niet te willen hebben, na een paar onwelgevallige opmerkingen over Jan van Anrooij van mijn hand.
  De schilderijen zijn daarna nooit meer door de Gemeente opgehaald en alle correspondentie erover bleef onbeantwoord.
  In verband met een op handen zijnde (nieuwe) publicatie zou ik graag vernemen wat nu precies het motief en de redenering van de Gemeente was om onze – in dank aanvaarde – schenking achteraf te weigeren.
  Omdat de werken komend jaar waarschijnlijk in de verkoop gaan, wil ik bovendien graag de zekerheid dat wij weer eigenaar ervan zijn.
  We willen niet het risico lopen iets te verkopen wat niet ons eigendom is.

  Met vriendelijke groet,

 19. Het wordt eentonig. Ook op mijn mail van 13 november 2018 via de officiële site van de Gemeente Geldermalsen is nooit antwoord gekomen. Ik denk ook te weten waarom. In 1984 vond er in het naburige dorp Acquoy een tentoonstelling plaats van werken van de voormaloge NSB’er Jan van Anrooy, met een indrukwekkende lijst van namen in het Comité van Aanbeveling. Alle notabelen uit de verre omtrek van Geldermalsen hebben hun naam eraan gegeven, geen burgemeester ontbreekt op het lijstje.
  Daarom komen alle schilderijen van mijn vader die de Gemeente in 2014 kon verwerven plus nog 35 andere werken, nu onder de hamer. Tot 5 oktober hangen ze samen met ander werk ter bezichtiging in het Culturele Centrum de Pluk in Geldermalsen, waarna ze ten bate van de Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (sKCWB) worden geveild. Zo komen ze indirect toch in de Gemeente terecht waar ze ooit zijn ontstaan.

 20. Fout is Fout. Persoonlijk vind ik het een schande dat jonge mensen, en ook de Burgemeester, zo star volhouden om fout werk goed te praten. Geldermalsen en zijn inwoners moeten weten dat het een schande is dat er werk van Jan van Anrooy in hun gemeentehuis hangt.
  Zelf had ik twee ouders die zwaar getraumatiseerd uit de oorlog zijn gekomen zodat ik een zware jeugd heb gekend, en mensen die dit goedkeuren, zouden daar eens wat meer over moeten lezen, en ook over de NSB.
  Dat de schilder Jan van Anrooy zich na de oorlog goed heeft gedragen, lijkt mij logisch.
  Goed dat alles nu toch aan het licht is gekomen.
  Anton Reinier Mulder (Amsterdam, 1955)

Geef een reactie